Siatki filtracyjny - Firma Galiński

Projekt 1

Umowa o dofinansowaniu projeku w ramach poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Nr umowy: POIR.02.03.02-08-0005/18-00

Umowa o dofinansowanie Projektu: Opracowanie technologii kalandrowania siatek filtracyjnych dla przemysłu tworzyw sztucznych w ramach poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 147.600,00 PLN.

Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych: 120.000,00 PLN

Kwota dofinansowania: 102.000,00 PLN