Siatki filtracyjny - Firma Galiński

Projekt 2

 


Dotyczy projektu nr POIR.03.02.02-00-2513/20-00, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.2. „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałanie 3.2.2. „Kredyt na innowacje technologiczne”

Informacja o wyborze Wykonawcy dot. linii do ramek

Informujemy, że na portalu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ zamieszczona została informacja o wyborze Wykonawcy dla postępowania nr ZO/04/2022 Link: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/115375?sekcja=oferty


Dotyczy projektu nr POIR.03.02.02-00-2513/20-00, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.2. „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałanie 3.2.2. „Kredyt na innowacje technologiczne”

Informacja o wyborze Wykonawcy dot. walcarki nr 5

Informujemy, że na portalu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ zamieszczona została informacja o wyborze Wykonawcy dla postępowania nr ZO/03/2022 Link: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/111498?sekcja=oferty


Dotyczy projektu nr POIR.03.02.02-00-2513/20-00, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.2. „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałanie 3.2.2. „Kredyt na innowacje technologiczne”

OGŁOSZENIE nr 5

Uprzejmie informujemy, że w ramach realizacji projektu pt. „Wdrożenie do produkcji innowacyjnych kalandrowanych siatek filtracyjnych oraz sit filtracyjnych”, na portalu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ zamieszczone zostało ogłoszenie nr 2022-34621-115375, dotyczące wyłonienia dostawcy linii do małoseryjnej produkcji ramek aluminiowych dla sit filtracyjnych.

Termin składania ofert dotyczących dostawy upływa w dniu 22 lipca 2022 r.

Szczegółowe informacje zawarte są pod niniejszym linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/115375


Dotyczy projektu nr POIR.03.02.02-00-2513/20-00, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.2. „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałanie 3.2.2. „Kredyt na innowacje technologiczne”

OGŁOSZENIE nr 4

Uprzejmie informujemy, że w ramach realizacji projektu pt. „Wdrożenie do produkcji innowacyjnych kalandrowanych siatek filtracyjnych oraz sit filtracyjnych”, na portalu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ zamieszczone zostało ogłoszenie nr 2022-34621-111498, dotyczące wyłonienia dostawcy walcarki do siatek filtracyjnych.

Termin składania ofert dotyczących dostawy upływa w dniu 23 czerwca 2022 r.

Szczegółowe informacje zawarte są pod niniejszym linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/111498


INFORMACJA

Informujemy, że na portalu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ zamieszczone dostały informacje o wyborze Wykonawców:

  1. Dla postępowania nr ZO/02/2022 Link: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/93558?sekcja=oferty
  2. Dla postępowania nr ZO/04/2022 Link: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/96999?sekcja=oferty

Dotyczy projektu nr POIR.03.02.02-00-2513/20-00, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.2. „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałanie 3.2.2. „Kredyt na innowacje technologiczne”

OGŁOSZENIE nr 3

Uprzejmie informujemy, że w ramach realizacji projektu pt. „Wdrożenie do produkcji innowacyjnych kalandrowanych siatek filtracyjnych oraz sit filtracyjnych”, na portalu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ zamieszczone zostało ogłoszenie nr 2022-34621-96999, dotyczące wyłonienia Wykonawcy usługi nadzoru inwestorskiego dla zadania dot. budowy hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym, niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Deszcznie przy ul. Magazynowej, działki nr 260/36; 260/37; 260/33.

Termin składania ofert dotyczących wykonania robót budowlanych upływa w dniu 15 marca 2022 r.

Szczegółowe informacje zawarte są pod niniejszym linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/96999


Dotyczy projektu nr POIR.03.02.02-00-2513/20-00, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.2. „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałanie 3.2.2. „Kredyt na innowacje technologiczne”

OGŁOSZENIE nr 2

Uprzejmie informujemy, że w ramach realizacji projektu pt. „Wdrożenie do produkcji innowacyjnych kalandrowanych siatek filtracyjnych oraz sit filtracyjnych”, na portalu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ zamieszczone zostało ogłoszenie nr 2022-34621-94971 dotyczące wyłonienia Wykonawcy usługi nadzoru inwestorskiego dla zadania dot. budowy hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym, niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Deszcznie przy ul. Magazynowej, działki nr 260/36; 260/37; 260/33.

Termin składania ofert dotyczących wykonania robót budowlanych upływa w dniu 03 marca 2022 r.

Szczegółowe informacje zawarte są pod niniejszym linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/94971


Dotyczy projektu nr POIR.03.02.02-00-2513/20-00, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.2. „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałanie 3.2.2. „Kredyt na innowacje technologiczne”

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy, że w ramach realizacji projektu pt. „Wdrożenie do produkcji innowacyjnych kalandrowanych siatek filtracyjnych oraz sit filtracyjnych”, na portalu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ zamieszczone zostało ogłoszenie nr 2022-34621-93558 dotyczące wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych dla zadania: „Budowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym, niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Deszcznie przy ul. Magazynowej, działki nr 260/36; 260/37; 260/33”.

Termin składania ofert dotyczących wykonania robót budowlanych upływa w dniu 03 marca 2022 r.

Szczegółowe informacje zawarte są pod niniejszym linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/93558


Realizacja przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Inteligentny Rozwój”, Oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.2. „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałanie 3.2.2. „Kredyt na innowacje technologiczne”

Firma Tomasz Galiński na podstawie umowy zawartej w dniu 14 grudnia 2021 r. nr POIR.03.02.02-00-2513/20-00 realizuje projekt pt.:

Wdrożenie do produkcji innowacyjnych kalandrowanych siatek filtracyjnych oraz sit filtracyjnych

Planowany koszt całkowity projektu – 6 266 441,55 PLN

Planowane dofinansowanie projektu ze środków ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w formie premii technologicznej – 3 443 042,00 PLN

Cele projektu

Celem głównym projektu jest poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa „Tomasz Galiński” na rynku polskim i europejskim poprzez wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych produktów jak i zapewnienie warunków dla prowadzenia produkcji tych produktów.

W wyniku realizacji projektu nastąpi wprowadzenie do produkcji i sprzedaży innowacyjnych w skali krajowej produktów takich jak:

  1. kalandrowana siatka filtracyjna,
  2. sita z siatki kalandrowanej – bez ramki,
  3. sita z siatki kalandrowanej – z ramką aluminiową.

Realizacja celu głównego nastąpi poprzez realizację takich działań (celów szczegółowych) jak:

  1. wybudowanie nowej hali produkcyjno-magazynowej w Deszcznie przy ul. Magazynowej, wraz z zagospodarowaniem terenu,
  2. zakup i montaż linii technologicznej do produkcji siatki kalandrowanej oraz sit z siatki kalandrowanej z ramką aluminiową i bez ramki,
  3. uruchomienie procesu produkcji i dystrybucji nowych produktów,

Rezultaty

Zastosowanie znacznie ulepszonych sit z siatki kalandrowanej przysporzy odbiorcom korzyści poprzez wydłużenie żywotności, poprawę jakości filtrowania, zmniejszenie ilości zużywanych czynników płynnych. Wdrożona technologia będzie nowością technologiczną w skali krajowej.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 30 marca 2023 r.