Siatki filtracyjny - Firma Galiński

Projekt 2

 

Realizacja przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Inteligentny Rozwój”, Oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.2. „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałanie 3.2.2. „Kredyt na innowacje technologiczne”

Firma Tomasz Galiński na podstawie umowy zawartej w dniu 14 grudnia 2021 r. nr POIR.03.02.02-00-2513/20-00 realizuje projekt pt.:

Wdrożenie do produkcji innowacyjnych kalandrowanych siatek filtracyjnych oraz sit filtracyjnych

Planowany koszt całkowity projektu – 6 266 441,55 PLN

Planowane dofinansowanie projektu ze środków ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w formie premii technologicznej – 3 443 042,00 PLN

Cele projektu

Celem głównym projektu jest poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa „Tomasz Galiński” na rynku polskim i europejskim poprzez wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych produktów jak i zapewnienie warunków dla prowadzenia produkcji tych produktów.

W wyniku realizacji projektu nastąpi wprowadzenie do produkcji i sprzedaży innowacyjnych w skali krajowej produktów takich jak:

  1. kalandrowana siatka filtracyjna,
  2. sita z siatki kalandrowanej – bez ramki,
  3. sita z siatki kalandrowanej – z ramką aluminiową.

Realizacja celu głównego nastąpi poprzez realizację takich działań (celów szczegółowych) jak:

  1. wybudowanie nowej hali produkcyjno-magazynowej w Deszcznie przy ul. Magazynowej, wraz z zagospodarowaniem terenu,
  2. zakup i montaż linii technologicznej do produkcji siatki kalandrowanej oraz sit z siatki kalandrowanej z ramką aluminiową i bez ramki,
  3. uruchomienie procesu produkcji i dystrybucji nowych produktów,

Rezultaty

Zastosowanie znacznie ulepszonych sit z siatki kalandrowanej przysporzy odbiorcom korzyści poprzez wydłużenie żywotności, poprawę jakości filtrowania, zmniejszenie ilości zużywanych czynników płynnych. Wdrożona technologia będzie nowością technologiczną w skali krajowej.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 30 marca 2023 r.